Beschermingsbewind
Wanneer het zelf niet meer mogelijk is uw financiën  te beheren dan kan beschermingsbewind noodzakelijk zijn. U kunt een periode in uw leven meemaken waarin u niet meer goed voor uw geldzaken kunt zorgen. U heeft bijvoorbeeld schulden of er is een medische situatie ontstaan waardoor u het overzicht zelf niet meer kunt bewaren. De rechter kan een bewindvoerder benoemen die u helpt uw geldzaken op orde te krijgen en houden. De rechter controleert de werkzaamheden van de bewindvoerder. Budsior biedt beschermingsbewind voor meerderjarigen.  


Voor de kosten van het beschermingsbewind worden de standaard jaarlijks vastgestelde tarieven gehanteerd. Indien mogelijk zal er voor de kosten bijzondere bijstand worden aangevraagd. 


Werkwijze

Een aanvraag voor beschermingsbewind gaat altijd via de rechtbank. Wanneer u contact opneemt om uw aanvraag voor beschermingsbewind in te dienen, zal er eerst met u besproken worden op welke grond dit zal worden aangevraagd. Indien er inderdaad sprake blijkt van een situatie waar beschermingsbewind wenselijk is, dan zal er een huisbezoek plaatsvinden. Tijdens dit huisbezoek zal er met u danwel uw begeleider doorgenomen worden wat er nodig is voor de aanvraag van het bewind. Ook kan er door mij dan al een eerste inventarisatie van uw financiële situatie worden gemaakt en stel ik, indien nodig, samen met u een plan van aanpak op. In overleg wordt daarna door mij of door uzelf/uw begeleider het verzoek voor beschermingsbewind ingediend bij de rechtbank. Er komt vervolgens een zitting om vast te stellen of ik uw bewindvoerder wordt. 

Wanneer het beschermingsbewind officieel is wordt er voor u een nieuwe rekening geopend bij de bank die gebruikt zal worden als leefgeldrekening. Daarnaast komt er een beheerrekening waarop alle betalingen van o.a. vaste lasten worden gedaan en waar uw inkomen op binnenkomt. U krijgt inlogcodes om mee te kunnen kijken wat er op de rekeningen wordt bij-, en afgeschreven. 

De post / het adres voor rekeningen zal worden omgezet, zodat dit rechtstreeks naar mijn postbus wordt gestuurd en zal zoveel mogelijk digitaal worden verzameld. 

Wanneer blijkt dat niet alle sociale voorzieningen optimaal benut worden, dan zal ik daarvoor de nodige aanvragen indienen. Hierbij kunt u denken aan een aanvraag kwijtschelding voor gemeentelijke belasting, of een aanvraag voor een toeslag. Er zal zo gewerkt worden naar een passend budget. 

Indien er sprake is van problematische schulden dan zal er een aanvraag voor schuldhulpverlening door mij worden ingediend of, indien dit wenselijk is, gekeken worden naar andere oplossingen. 

Verdere afspraken zullen schriftelijk worden vastgelegd en regelmatig met u besproken worden om te horen of alles naar wens verloopt. Jaarlijks wordt er door mij verantwoording aan de rechtbank afgelegd zodat u weet dat uw financiën goed beheerd worden. 

Meer over de procedure en werkwijze kunt u vinden in de brochure Curatele, bewind en mentorschap, bij mij op te vragen of te downloaden via:  https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2015/04/14/curatele-bewind-en-mentorschap